XS Max 3D - Xo So Max 3D - Kết quả XS Max 3D

xoso66

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 23/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 928 870 1tr
Nhất 757 567 541 718 350N
Nhì 256 167 824 210N
097 400 574
Ba 088 475 925 599 100N
930 383 970 607

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 21/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 785 987 1tr
Nhất 989 337 766 569 350N
Nhì 697 885 107 210N
306 134 336
Ba 475 612 410 172 100N
155 093 135 388

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 19/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 659 370 1tr
Nhất 766 092 622 447 350N
Nhì 535 280 142 210N
421 941 250
Ba 033 799 713 379 100N
832 606 238 425

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 16/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 036 1tr
Nhất 902 783 851 122 350N
Nhì 676 880 780 210N
819 972 881
Ba 436 335 696 713 100N
895 408 621 599

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 14/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 236 1tr
Nhất 507 051 640 584 350N
Nhì 969 006 298 210N
520 497 729
Ba 357 026 896 284 100N
650 349 780 861

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 12/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 358 312 1tr
Nhất 143 469 453 114 350N
Nhì 391 839 543 210N
226 761 563
Ba 538 585 823 543 100N
902 556 246 082

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 07/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 942 275 1tr
Nhất 421 878 407 321 350N
Nhì 968 938 506 210N
653 291 605
Ba 927 075 152 114 100N
848 070 328 105

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 05/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 851 879 1tr
Nhất 094 088 195 106 350N
Nhì 569 072 466 210N
063 769 015
Ba 111 695 055 082 100N
161 035 521 752

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02/02/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 204 959 1tr
Nhất 484 859 772 687 350N
Nhì 289 780 806 210N
619 805 824
Ba 750 069 729 384 100N
307 041 593 152

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 31/01/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 919 310 1tr
Nhất 288 426 989 946 350N
Nhì 193 743 152 210N
447 510 625
Ba 783 687 198 211 100N
393 306 456 121
lucky88
fabet
uk88 five88
[x]